Επέκταση μηδενικών ενοικίων τον Μάιο και παράταση έως 31/5 για το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» - TES - Total Economic Solutions

12 Μαΐου, 20210

Με τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών, η οποία  κατατέθηκε στη Βουλή, διατηρούνται και τον Μάιο τα μηδενικά ενοίκια για τις κλειστές επιχειρήσεις. Επιπλέον, παρατείνεται έως 31 Μαΐου η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Γέφυρα 2».

Η Κυβέρνηση παρατείνει έως και τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2», που παρέχει στήριξη στις μικρομεσαίες  επιχειρήσεις, οι οποίες  έχουν αποδεδειγμένα πληγεί από τον οικονομικό αντίκτυπο της πανδημίας του κορονοϊού, δηλαδή έχουν υποστεί μείωση κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 20% το 2020, συγκριτικά με το 2019. Η στήριξη αφορά στην κρατική επιδότηση της μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων, σε ποσοστό έως 90% και για χρονικό διάστημα 8 μηνών.

Ειδικότερα με τις διατάξεις της τροπολογίας προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

  1. Απαλλάσσεται και για τον μήνα Μάιο του 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.
  2. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων (Κ.Α.Τ), τα οποία είναι εγκατεστημένα στην Ελλάδα. Ειδικότερα:

α. Επικαιροποιείται η περίπτωση χρηματιστηριακών συναλλαγών που διακανονίζονται εκτός Κ.Α.Τ.

β. Προσδιορίζονται εκ νέου τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που φέρουν την υποχρέωση καταβολής και απόδοσης του φόρου επί των πωλήσεων εισηγμένων μετοχών.

γ. Ορίζονται οι κυρώσεις (πρόστιμα, τόκοι, βεβαιώσεις του οφειλόμενου Φόρου Πώλησης κ.λπ.) στα ανωτέρω νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή στο Κ.Α.Τ., κατά περίπτωση, για τη μη υποβολή, την εκπρόθεσμη ή την ανακριβή υποβολή των δηλώσεων καταβολής και απόδοσης του εν λόγω φόρου. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις εκπρόθεσμης καταβολής ή μη καταβολής του οφειλόμενου φόρου πώλησης ή στις περιπτώσεις μη υποβολής, εκπρόθεσμης ή ανακριβούς υποβολής της δήλωσης απόδοσης του φόρου πώλησης, προβλέπεται η εφαρμογή των διατάξεων:

-του άρθρου 53 του ν.4174/2013 (τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής),

-των άρθρων 54 και 58 του ν.4174/2013 (διάφορα πρόστιμα).

  1. α. Προβλέπεται ότι για τη μεταγραφή ή την εγγραφή των σχετικών πράξεων μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων των μετασχηματιζόμενων επιχειρήσεων, καταβάλλονται μόνο πάγια δικαιώματα εμμίσθων ή αμίσθων υποθηκοφυλάκων και προϊσταμένου κτηματολογικοί γραφείων, ποσού τριακοσίων (300) ευρώ), χωρίς οποιαδήποτε άλλη επιβάρυνση, αμοιβή, επίδομα ή τέλος, ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του μετασχηματισμού και συντέλεσης των σχετικών πράξεων μεταβίβασης.

β. Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την καταχώριση εμπραγμάτου δικαιωμάτων συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και ειδικότερα:
Δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, να μνημονεύονται ή να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης ή οποιασδήποτε άλλης δημόσιας υπηρεσίας, οργανισμού ή εταιρείας ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης (ο.τ.α.) α’ και β’ βαθμού (μεταξύ άλλων, διοικητικές εγκρίσεις, βεβαιώσεις υποθηκοφυλακείου ή κτηματολογικών γραφείο)ν, αποσπάσματα κτηματολογικών διαγραμμάτων και σχεδιαγράμματα για τη μεταβίβαση ακινήτων κ.λπ.).
Εξαιρείται το πιστοποιητικό του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), το οποίο επισυνάπτεται στην οικεία σύμβαση ή στην πράξη συγχώνευσης ή διάσπασης ή στην έκθεση που επισυνάπτεται κατά την καταχώριση στα οικεία βιβλία μεταγραφών αποσπάσματος της σύμβασης ή του καταστατικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

  1. Παρατείνεται έως και την 31η Μαΐου 2021 (από 9 Μαΐου 2021 που ισχύει σήμερα), η προθεσμία υποβολής αιτήσεως φυσικού προσώπου ή εκπροσώπου νομικού προσώπου για τη χορήγηση συνεισφοράς του Δημοσίου στην αποπληρωμή των δανειακών του υποχρεώσεων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Γέφυρα II».
  2. Εξαιρούνται του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) τα προμηθευόμενα ασθενοφόρα που αγοράσθηκαν κατά τη διαδικασία του δωδέκατου άρθρου του ν.4787/2021.
  3. Προβλέπεται ότι από τη – χωρίς αντάλλαγμα – μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων προς δημόσιους φορείς ή υπηρεσίες ή κοινωφελή ιδρύματα από δημόσιες επιχειρήσεις που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, επέρχεται αυτοδίκαια η εξάλειψη και διαγραφή των υφιστάμενων υπέρ τρίτων βαρούν.
  4. Καταργούνται οι ειδικώς οριζόμενες διατάξεις σχετικά με τη μη επιβολή φόρου σε κέρδη από πωλήσεις εισηγμένων μετοχών σε αλλοδαπά χρηματιστήρια ή άλλους διεθνούς αναγνωρισμένους χρηματιστηριακούς θεσμούς, σε εξωχρηματιστηριακές συναλλαγές καθώς και συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω πολυμερούς μηχανισμού διαπραγματεύσεων.

Πηγές: minfin.gr – in.gr

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.