Ενίσχυση της βιώσιμης παραγωγής και κατανάλωσης - TES - Total Economic Solutions

12 Ιανουαρίου, 20210

Ο στόχος της τρέχουσας πολιτικής προώθησης της ΕΕ για τα γεωργικά και τα τρόφιμα είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση των προϊόντων της ΕΕ εντός και εκτός της ΕΕ.

Η πολιτική προώθησης της γεωργίας τροφίμων της ΕΕ ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Η πολιτική της ΕΕ σχετικά με την προώθηση των γεωργικών τροφίμων εμφανίζεται αποτελεσματική και αποδοτική όσον αφορά στην υποστήριξη των στόχων της πολιτικής. Επιπλέον, οι στόχοι της πολιτικής σχετίζονται με τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις της αγοράς, έχουν σαφή προστιθέμενη αξία στην ΕΕ. Ωστόσο, πρέπει να ευθυγραμμιστούν καλύτερα με τις εξελισσόμενες κοινωνικές ανάγκες και τις πολιτικές προτεραιότητες.

Αυτά αποτελούν τα πιο βασικά ευρήματα της «Αξιολόγησης του αντίκτυπου της πολιτικής γεωργικής προώθησης της ΕΕ στις αγορές εσωτερικών και τρίτων χωρών» που δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η αξιολόγηση της πολιτικής προώθησης της γεωργίας της ΕΕ, υποστηριζόμενη από σχετική εξωτερική μελέτη και δημόσια διαβούλευση επί του θέματος, εξέτασε την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα, τη συνάφεια, τη συνοχή και την προστιθέμενη αξία της ΕΕ των μέτρων πολιτικής της ΕΕ που εφαρμόστηκαν μεταξύ 2016 και 2019.

Η συγκεκριμένη αξιολόγηση θα τροφοδοτήσει σε μια συνολική αναθεώρηση της πολιτικής που σχεδιάστηκε για το 2021, με κυρίαρχο στόχο την ενίσχυση της συμβολής της στη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση σύμφωνα με τους στόχους της στρατηγικής Farm to Fork της Επιτροπής.

Η αξιολόγηση κατέληξε ότι οι δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της πολιτικής προώθησης συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αύξηση των πωλήσεων και της κατανάλωσης των προϊόντων της ΕΕ που προωθούνται σε αγορές-στόχους. Η συνολική υποστήριξη που παρέχεται σε δραστηριότητες προσέγγισης και προώθησης είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική και διαθέτει τα κατάλληλα εργαλεία για την πραγματοποίηση των στόχων της πολιτικής.

Η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πολιτική έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά. Ωστόσο, σημειώθηκαν ορισμένες διαφορές ανάλογα με τον τύπο του προγράμματος, με την άμεση διαχείριση να εφαρμόζεται γενικά πιο αποτελεσματικά.

Τα ενδιαφερόμενα μέρη που ερωτήθηκαν για την αξιολόγηση έδειξαν ότι οι στόχοι της τρέχουσας πολιτικής γεωργικής προώθησης της ΕΕ είναι σχετικοί και είναι σε θέση να ικανοποιούν τις ανάγκες τους για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς.

Ειδικότερα, η πολιτική είναι πιο σχετική για δραστηριότητες εκτός της ΕΕ, καθώς οι χρηματοδοτούμενες δραστηριότητες ευαισθητοποιούν και βελτιώνουν την αντίληψη για την ποιότητα των προϊόντων της ΕΕ.

Η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η πολιτική είναι συνεπής εσωτερικά και με συγκρίσιμα μέτρα που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο. Δεν βρέθηκαν σημαντικές ασυνέπειες με άλλες πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών για το κλίμα, την υγεία, το περιβάλλον και την ανάπτυξη. Η συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ αξιολογήθηκε στη βάση των διαφόρων στόχων πολιτικής, που υιοθετήθηκαν για την τρέχουσα πολιτική προώθησης και βάσει των διαθέσιμων στοιχείων κατά την περίοδο παρατήρησης.

Ως αποτέλεσμα, η αξιολόγηση δεν κάλυψε τη συνοχή με τις πολιτικές που έχουν δρομολογηθεί πιο πρόσφατα, ιδίως τις στρατηγικές «αγρόκτημα προς διχάλα» και βιοποικιλότητα, οι οποίες αφορούν τομείς που χαρακτηρίζονται από ταχέως εξελισσόμενες επιστημονικές γνώσεις, κοινωνικές ανησυχίες και στόχους πολιτικής, όπως η υγεία και το περιβάλλον / κλίμα πολιτικές.

Επίσης, η αξιολόγηση διαπίστωσε ότι η πολιτική προώθησης μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικότερο ρόλο στην πράσινη μετάβαση, ευθυγραμμίζοντας, για παράδειγμα, τις στρατηγικές της προτεραιότητες με άλλους σχετικούς τομείς της ΕΕ. Αυτό αντιμετωπίστηκε ήδη στο 2021 ετήσιο πρόγραμμα εργασίας, όπου σχεδόν το ήμισυ του προϋπολογισμού απορροφήθηκε σε εκστρατείες πιο άμεσα σύμφωνα με τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, και ιδίως τη στρατηγική «Farm to fork».

Επιπλέον, τα μέτρα προώθησης που εφαρμόζονται σε επίπεδο ΕΕ έδειξαν σαφή προστιθέμενη αξία. Για παράδειγμα, το επίκεντρο εστιάζεται σε κατηγορίες προϊόντων και όχι σε μάρκες. Επίσης, παρέχει ευκαιρίες για μάθηση και συνεργασία μεταξύ φορέων εμπορίου της ΕΕ που υπερβαίνουν τις εθνικές ή ιδιωτικές πρωτοβουλίες.

Τέλος, η αξιολόγηση στοχοποίησε τομείς, όπου υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Αυτό περιλαμβάνει τη βελτίωση της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των δικαιούχων, αξιοποιώντας καλύτερα το «Απολαύστε! Είναι από την υπογραφή της Ευρώπης, διερευνώντας περαιτέρω τους δεσμούς μεταξύ των προγραμμάτων προώθησης και των πρωτοβουλιών της Επιτροπής, καθώς και βελτιώνοντας τη συνοχή με άλλες πολιτικές της ΕΕ (ενόψει της προαναφερθείσας εξέλιξης των επιστημονικών γνώσεων, των κοινωνικών αναγκών και των πολιτικών προτεραιοτήτων).

Πηγή: in.gr

Total Economic

Αφήστε μια απάντηση

Η διεύθυνση email σας δεν θα δημοσιευθεί. Yποχρεωτικά πεδία επισημαίνονται με *

ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.
Total Economic SolutionsTES
Προσφέρουμε μια ποικιλία οικονομικών, λογιστικών και νομικών υπηρεσιών.
ΧάρτηςΠως θα μας βρείτε

Είμαστε παντού...Social links
Κάντε μας like και follow στα social media, για να μαθαίνετε πρώτοι νέα και εξελίξεις.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.

Total Economic Solution 2017-2020 | All Rights Reserved.